Datenschutzhinweise

Mohács Város Önkormányzata működése során az előtte folyamatban lévő üggyel kapcsolatban, jellemzően a jogszabályban meghatározott feladat-és hatásköreinek gyakorlásával összefüggésben személyes adatokat kezel. Az adatkezelésre figyelemmel az Önkormányzat az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13- 14. cikkeiben foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 1. Az Adatkezelőre és az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó adatok
 • Adatkezelő megnevezése: Mohács Város Önkormányzata
 • Székhelye: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1)
 • Telefonszáma: 69/505-500
 • E-mail címe: mohacs@mohacs.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Keléné Dr. Péter Éva

 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
 • E-mail cím: dpo@mohacs.hu
 • Telefonszám: 69/505-522
 • Levelezési cím: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
 1. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

Az Önkormányzat, mint adatkezelő a személyes adatokat a ráruházott közhatalmi jogosítványainak gyakorlása keretében végzett feladatai végrehajtása, valamint szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli.

 1. A személyes adatok címzettjei

Az Önkormányzat az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél részére kizárólag akkor továbbítja, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, vagy egyéb jogalapon arra jogszerűen sor kerülhet.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Önkormányzat a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakra figyelemmel, az ott meghatározott ideig kezeli, illetve az ügyiratban meghatározott cél teljesüléséig, illetve az Iratkezelési Szabályzatban ügytípusonként meghatározott időpontig történik.

 1. Az érintett jogai

Amennyiben az Ön személyes adatát az Önkormányzat kezeli, úgy – a GDPR rendelkezéseire figyelemmel – Ön érintettnek minősül, ennek okán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. megilleti a tájékoztatás joga;
 2. hozzáférhet személyes adataihoz;
 3. kérheti személyes adatai helyesbítését,
 4. kérheti személyes adatai törlését;
 5. kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását;
 6. tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
 7. megilleti az adathordozhatósághoz való jog;
 8. hozzájárulás visszavonásának joga;
 9. panaszhoz/jogorvoslathoz való jog.

a. Tájékoztatáshoz való jog

Az Önkormányzat adatkezelőként a GDPR 13. és 14. cikke alapján köteles az érintettet személyes adatai kezelésére vonatkozó meghatározott információkról tájékoztatni. Ezen információk – az 1-4. pontban közölt adatokon túlmenően – a következők:

 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,
 • a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekei,
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen,
 • adott esetben annak a ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,
 • a személyes adat tárolásának időtartama,
 • az adatkezelés tekintetében az érintettek érvényesíthető jogai,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon, vagy szerződéses kötelezettségen alapul, továbbá, hogy az adatkezelés elmaradása milyen lehetséges jogkövetkezményekkel járhat,
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

b. Hozzáféréshez való jog

A GDPR 15.cikke alapján, Önt megilleti az a jog, hogy az Önkormányzattól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen kérhet az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról ingyenes másolatot. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

c. Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16.cikke alapján, amennyiben Ön erre vonatkozó kérelmet terjeszt elő az Önkormányzatnál, úgy az Önkormányzat az Ön kérelmére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljára figyelemmel Ön jogosult arra, hogy kérje – nyilatkozata alapján – hiányos személyes adatai kiegészítését.

d. Törléshez való jog

Amennyiben az alábbi indokok valamelyike az Ön esetében fennáll, úgy Ön jogosult arra a GDPR 17. cikke szerint, hogy – kérelme alapján – az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül törölje az önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből az Önkormányzat azokat gyűjtette, vagy más módon kezelte;
 • amennyiben a személyes adatok kezeléséra az ön hozzájárulása alapján került sor, és hozzájárulását visszavonja, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapon nincs helye;
 • amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatok kezelésére jogellenesen került sor;
 • a személyes adatokat az Önkormányzatra, mint adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Önkormányzat tájékoztatja, hogy a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint a törléshez való jog az ott írt korlátozások mellett illeti meg Önt, így nem illeti meg abban az esetben, amennyiben a személyes adatok kezelésére az Önkormányzat részéről jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekű, vagy az Önkormányzatra vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kerül sor.

e. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke szerint Ön kérheti az Önkormányzattól az adatkezelés korlátozását, amennyiben az alább feltételek valamelyiket teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatok pontosságára irányuló ellenőrzés idejéig;
 • adatkezelés jogellenessége esetén az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, azonban Ön igényli azt jogi igényeivel összefüggésben;
 • amennyiben Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, addig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő, vagy az érintett jogos indokai élveznek-e elsőbbséget.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, valamint az Unió vagy valamelyik tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

f. Tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a hatóság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a törléshez való joghoz, illetve az adathordozhatósághoz való joghoz hasonlóan a tiltakozáshoz való jog az Önkormányzat esetében nem, illetve korlátozottan érvényesíthető, figyelemmel arra, hogy a személyes adatok kezelését a legtöbb esetben közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében (GDPR 6. cikk (1) e) pont) végzi.

Ezen esetekben a GDPR a tagállami jogi intézkedésekkel a tiltakozáshoz való jog korlátozható, az ez irányú korlátozásról az Infotv. 21. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

Fentiekre figyelemmel a tiltakozáshoz való jog kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén gyakorolható.

Tiltakozás esetén a személyes adatot az Önkormányzat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

g. Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő. Tárgyi jog kizárólag abban az esetben illeti meg Önt, amennyiben az Önkormányzat az adatait az Ön hozzájárulása, alapján, vagy szerződés teljesítésével összefüggésben kezeli és az adatkezelés automatizált módon történik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez való joghoz hasonlóan, az adathordozhatósághoz való jog az Önkormányzat esetében nem, illetve korlátozottan érvényesíthető, figyelemmel arra, hogy a személyes adatok kezelését a legtöbb esetben közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében (GDPR 6. cikk (1) e) pont) végzi.

Amennyiben az adatkezelés alapja nem a közhatalmi jogosítvány gyakorlása, az Önkormányzat az érintett jelzésének beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatást ad a megtett intézkedésekről.

h. A hozzájárulás visszavonásának joga

Az Önkormányzat tájékoztatja, hogy – amennyiben az Ön személyes adatait hozzájárulása alapján kezeli -, Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A visszavonás iránti kérelmét az adatot kezelő szervezeti egységhez, vagy az Önkormányzat fenti elérhetőségeire címezve tudja előterjeszteni.

Az Önkormányzat tájékoztatja, hogy jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköreire tekintettel, az Önkormányzatnál folytatott személyes adatkezelésekre jellemzően az Önkormányzat jogszabályban meghatározott közérdekű, vagy közhatalmi tevékenysége során kerül sor (GDPR 6. cikk e) pont). Nem kizárt, hogy az Önkormányzat a GDPR 6. cikkében meghatározott egyéb jogalapokon (pl. szerződés teljesítése, hozzájárulás, stb.) is kezeljen személyes adatokat, azonban a jogszabályban meghatározott közérdekű tevékenységhez kapcsolódó, közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett személyes adatkezelések vonatkozásban a törléshez és az adathordozhatósághoz való jog nem érvényesül.

i. Panaszhoz való jog

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (amennyiben az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet). Emellett minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

A felügyeleti hatóság adatai:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Minden érintett közvetlenül bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai a rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait. A bírósági eljárást az érintett választása szerint a lakó,- vagy a tartózkodási helye szerint hatáskörrel rendelkező törvényszéken indíthatja meg.

 1. A személyes adat szolgáltatásának alapja, az adatszolgáltatás elmulasztásának következményei

Az Önkormányzat jogszabályban meghatározott közérdekű, vagy közhatalmi tevékenységéből következően a személyes adatok adott ügytípussal összefüggő szolgáltatását jellemzően jogszabály írja elő, mely adatok szolgáltatása szükséges az adott ügy elintézéshez, ennek okán az előírt adatok szolgáltatásnak elmaradása hiányában előfordulhat, hogy az Önkormányzat kérelmét nem tudja elintézni.

 1. Eljárási szabályok

Az Önkormányzat tájékoztatja, hogy – amennyiben jelen tájékoztató 5. pontjában foglaltak szerinti – kérelmet terjeszt elő az Önkormányzatnál, úgy az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, valamint azok mellőzésének indokairól.

A tájékoztatást az Önkormányzat ingyenesen biztosítja azzal, hogy amennyiben az Ön kérelme megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Önkormányzat az intézkedéssel kapcsolatos adminisztratív költségek összegének megfelelő díjat számíthat fel.

Figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok illetéktelen behatásoktól való védelme érdekében, amennyiben a személyes adataival kapcsolatos kérelmet kíván előterjeszteni, úgy azt az Önkormányzat kizárólag abban az esetben teljesíti, amennyiben az Ön személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

Személyes adatokkal kapcsolatos megkeresését szóban, írásban, vagy elektronikus úton is előterjesztheti az adott üggyel összefüggésben eljáró szervezeti egységnél közvetlenül, vagy az Önkormányzat fenti elérhetőségein.

Az Önkormányzat fentieken túl tájékoztatja, hogy a feladat,- és hatáskörébe tartozó konkrét ügyekben kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás céljából fenti elérhetőségeken, vagy az adott üggyel összefüggésben eljáró szervezeti egység közvetlen megkeresése útján tájékoztatást kérhet.

Adatvédelmi kérdésekben keresse az Önkormányzat adatvédelemért felelős munkatársát:

 • Keléné Dr. Péter Éva adatvédelmi tisztviselő
 • Telefonszám: 69/505-522
 • E-mail cím: dpo@mohacs.hu
 • Levelezési cím: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
 1. Tájékoztatás az adatvédelmi incidensről

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen, illetve ezen adatok jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a személyes adatait érintő adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatás során az Önkormányzat ismerteti Önnel az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, valamint az Önkormányzat által az adatvédelmi incidens orvoslására tett, vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 1. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. és a Rendelet szabályai, valamint az Önkormányzat Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadóak.